Standard tjenestevilkår for VisitVestlandet.no

 

Generelt

Disse standard tjenestevilkårene («Tjenestevilkårene») gjelder for bruk av nettportalen Visit Vestlandet.no , nettportal for reiseliv og turister for området vestlandet i Norge.  https://www.visitvestlandet.no/ («Tjenester»). Ved å ta Tjenesten i bruk anses Tjenestevilkårene akseptert. Tjenesten leveres av Hordanett.no ("Org.nr: 985 033 307"). Som "Kunde" anses den juridiske enhet som benytter Tjenesten.

Tjenesten

Tjenesten gjøres tilgjengelige for Kunden gjennom en webleser med pålogging ved hjelp av brukernavn og passord. ( Oppføring Gratis eller Premium, Kalender arrangementer, tilbud )

Enkelte funksjoner i Tjenesten kan kreve betaling. Dette håndterer kunden selv via egen admin.

Tjenesten er nettbasert". Visit Vestlandet vil benytte kommersielt rimelige tiltak for å sikre best mulig oppetid og funksjonalitet for Tjenesten, men gir ingen garanti for at Tjenesten til enhver tid er fri for feil eller driftsavbrudd.

Visit Vestlandet.no forbeholder seg retten til å gjøre endringer og oppdateringer i Tjenesten, herunder foreta forbedringer, legge til, endre eller fjerne funksjonalitet, etter eget skjønn og uten forpliktelser eller ansvar overfor Kunden. 

Kundens ansvar for sikkerhet og bruk

All bruk av Tjenesten skjer på Kundens eget ansvar. Kunden er ansvarlig for innholdet og lovligheten av egne data, og for å oppfylle gjeldende regnskapslovgivning. Kunden er ansvarlig for å kontrollere dokumentasjon og resultater generert i Tjenesten. Kunden skal ikke forstyrre eller avbryte integriteten eller funksjonaliteten i Tjenesten, herunder ved å laste opp eller distribuere filer som inneholder virus eller som på annen måte kan skade Tjenesten, benytte Tjenesten til ulovlige eller skadelige formål eller lagre eller overføre materiale som krenker tredjeparts rettigheter,  forsøke å få uautorisert tilgang til Tjenesten eller tilhørende systemer og nettverk, eller (vi) selge, videreselge Tjenesten.

Kundens brukertilganger er personlig og kan ikke overlates til andre. Opplysninger om brukernavn og passord skal oppbevares på betryggende måte. Kunden er ansvarlig for enhver bruk, og det er Kundens ansvar å sikre seg mot uautorisert tilgang til Tjenesten.

Kunden er ansvarlig for å ha kompatibelt brukerutstyr og tilstrekkelig internettkapasitet og -hastighet for at Tjenesten skal fungere optimalt.

Kunden har ansvar for egne data og innhold som publiseres via tjenesten og som er åpen for besøkende på Visit Vestlandet. Eksempel tilbud, arrangementer, åpningstider osv. Visit Vestlandet er på ingen måte ansvarlig for innhold som fører til konsekvenser for bruker/kunde.

Support

Support skjer via epost. Vist Vestlandet svarer så raskt som mulig.

Oppbevaring av data

Visit Vestlandet vil oppbevare Kundens data via CMS systemet Joomla og tilhørende komponenter, herunder innhold tilhørende oppføringer som er lastet opp til og produsert i Tjenesten, på betryggende måte.

Vist Vestlandet fører en kundebase med opplysninger om Kunden, herunder generelle opplysninger og statistikk knyttet til Kundens bruk av Tjenesten. Dette er samme data som kunden selv kan vise via innlogging.

Personvern

Visit Vestlandet behandler personopplysninger knyttet til Kundens brukertilganger i tråd med gjeldende personvernlovgivning og Visit Vestlandet personvernerklæring, tilgjengelig her. Visit Vestlandet er behandlingsansvarlig for slike personopplysninger.

  • Visit Vestlandet skal kun behandle Kundens personopplysninger i den grad det er nødvendig for å sikre  leveranse av Tjenesten, og i tråd med Kundens dokumenterte instrukser og gjeldende personvernlovgivning. Visit Vestlandet kan i denne forbindelse behandle personopplysninger knyttet til Kundens og de dataene Kunden laster opp og genererer i Tjenesten.
  • Visit Vestlandet skal gjennomføre og på forespørsel dokumentere slike tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendig for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Visit Vestlandet skal også bistå Kunden med å gjennomføre slike tiltak.
  • Dersom Visit Vestlandet får kjennskap til et brudd på personvernsikkerheten skal Visit Vestlandet uten ugrunnet opphold varsle Kunden om dette i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Kunden er ansvarlig for å sende eventuell melding til Datatilsynet og/eller den registrerte. Visit Vestlandet skal bistå Kunden med å oppfylle de krav som stilles til Kundens håndtering av brudd på personvernsikkerheten.
  • Visit Vestlandet skal uten ugrunnet opphold varsle Kunden om eventuelle henvendelser fra de registrerte, og skal bistå Kunden med å besvare disse.
  • Visit Vestlandet skal påse at personer som er autorisert til å behandle Kundens personopplysninger, er forpliktet til å behandle opplysningene konfidensielt, jf. punkt 8.
  • Visit Vestlandet fraråder personer som har krav til høy personvern å registrere seg som bruker. 

Konfidensialitet

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med Kundens bruk av Tjenesten skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i taushetsbelagt informasjon.

Taushetsplikten gjelder ikke informasjon som er alminnelig kjent eller er tilgjengelig andre steder uten at dette skyldes urettmessig opptreden av den annen part eller tredjemann. Taushetsplikten gjelder ikke når opplysningsplikt følger av lov eller beslutning av domstol.

Brudd på taushetsplikten anses som vesentlig mislighold av Tjenestevilkårene. Taushetsplikten gjelder også etter at Kundens bruk av Tjenestene er opphørt.

Kommunikasjon og varsler

Generell informasjon om Tjenesten, herunder informasjon om nye funksjoner, prisendringer eller planlagt vedlikehold, vil gis i Tjenesten, på Visit Vestlandet nettside eller på e-post. Varsler som gjelder Kunden spesielt og informasjon av særlig betydning, f.eks. informasjon relatert til sikkerhet og personvern, vil bli sendt på e-post.

Immaterielle rettigheter 

Visit Vestlandet eier alle immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten, herunder kildekode, databaser, design og kompilering av data. Kunden eier rettighetene til egne data og innhold.

Bruksrestriksjoner

Dersom Kunden krenker Visit Vestlandet immaterielle rettigheter eller på annen måte illojalt utnytter sine tilganger på en måte som kan skade Visit Vestlandet.no eller vesentlig bryter med Tjenestevilkårene, kan Visit Vestlandet med umiddelbar virkning stenge tilgangen for den aktuelle brukeren og/eller Kunden. Dersom betalingsmislighold ikke rettes etter mottatt purring og varsel om stenging eller nedgradering, kan Visit Vestlandet stenge Kundens tilgang til Tjenesten. Tilgang til Tjenesten gjenåpnes første virkedag etter at Visit Vestlandet har mottatt korrekt betaling.

Bruker har ikke lov å registrere konkurrerende nettside eller tjeneste på Visit Vestlandet.no - Denne type oppføringer vil bli slettet uten varsel. 

Anonyme brukerkontoer blir slettet eller blokkert. Dette for å sikre kvalitet og seriøsitet av nettsiden.

Visit Vestlandet ansvar

Kunden må varsle om feil, mangler.

Visit Vestlandet vil tilstrebe å rette feil i Tjenesten så raskt som mulig. Dersom feilen medfører at Kundens evne til å bruke Tjenesten er vesentlig redusert, og Visit Vestlandet ikke innen rimelig tid utbedrer feilen, kan Kunden si opp betalt abonnoment til Tjenesten og kreve forholdsmessig refusjon av betalt vederlag (prisavslag). Kunden har ikke rett til reise andre krav mot Visit Vestlandet som følge av feil ved Tjenesten.

Visit Vestlandet er under ingen omstendighet ansvarlig for Kundens indirekte tap eller konsekvenstap, herunder tap av data eller kunder, forretningsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste eller krav om betaling av skatter eller avgifter. Visit Vestlandet erstatningsansvar er under alle omstendigheter oppad begrenset til et beløp tilsvarende ett års vederlag for Kundens bruksrett til Tjenesten.

Ovenstående ansvarsbegrensninger gjelder ikke dersom skade er voldt ved forsett eller grov uaktsomhet fra Visit Vestlandet side.

Opphør eller nedjustering

Tjenestevilkårene gjelder så lenge Kunden benytter Tjenesten, både gratis og premium.

Kunden velger selv om premium abonnement skal fortsette årlig. Oppføringer nedjusteres automatisk om ikke premium viderføres. 

Ved ønske om å slette brukerkonto må dette gis beskjed til Visit Vestlandet

Endringer

Visit Vestlandet kan endre Tjenestevilkårene når det anses nødvendig. Kunden vil få varsel om endringen.

Lovvalg og tvisteløsning

Tjenestevilkårene skal reguleres av norsk rett. Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med Tjenestevilkårene og som ikke løses ved forhandlinger, skal behandles ved de alminnelige domstoler med Salten tingrett som verneting.

Vedlegg 1: abonnementsvilkår

Følgende abonnementsvilkår gjelder for Sluttkunder som tegner eget abonnement på Tjenesten, uten å være tilknyttet en Visit Vestlandet bruker  Abonnementsvilkårene supplerer de generelle Tjenestevilkårene.

1. Etablering av tilgang Sluttkunden oppnår tilgang til Tjenesten ved å registrere sitt abonnement i Tjenesten og opprette en personlig bruker med admin rettigheter til egne oppføringer ("Bruker"). Bruker kan registrere hvilke type abonnement i Tjenesten som skal aktiveres for Sluttkunden ( Gratis eller Premium ), Bruker kan endre og kan avslutte når som helst. 2. Priser og betalinger

Etter at kunden har registrert sitt abonnement ( Gjelder Premium ) i Tjenesten vil det generes betaling som kan gjøres enten via PAYPAL eller faktura via nettbank. 

Vederlaget faktureres årlig etter kundens valg for videre ( Premium abb. )

Prisene kan uten varsel justeres ved hvert årsskifte i henhold til endringen i konsumprisindeksen (hovedindeksen).  3. Betalingsmislighold Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrenter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Det vises også til Tjenestevilkårene punkt 11 vedrørende stenging og avslutning av bruksrett som følge av betalingsmislighold. Sluttkundens bruk av Tjenesten vil fremdeles være regulert av Tjenestevilkårene.

 

Se også

Thai Isaan Restaurant

Thai Isaan Restaurant

Florø, Vestland
Kvinnherad Golfklubb

Kvinnherad Golfklubb

Husnes, Vestland
Bryggen i Bergen

Bryggen i Bergen

Bergen, Vestland
Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten

Norsk Bremuseum & Ulltveit-Moe senter for klimaviten

Fjærland, Vestland
Fjord Norge AS

Fjord Norge AS

Bergen, Vestland
Bergen tog stasjon

Bergen tog stasjon

Bergen, Vestland
Kongeparken

Kongeparken

Ålgård, Rogaland
Lothe Camping og Badeplass

Lothe Camping og Badeplass

Utne, Vestland
Quality Hotel Sogndal

Quality Hotel Sogndal

Sogndal, Vestland
Visit FjordKysten

Visit FjordKysten

Florø, Vestland
Peppes Pizza Førde

Peppes Pizza Førde

Førde, Vestland
Uteguiden Stranda

Uteguiden Stranda

Stranda, Møre og Romsdal
Quality Hotel Florø

Quality Hotel Florø

Florø, Vestland
Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

Førde, Vestland
Conditori Olefine Hafstadgården

Conditori Olefine Hafstadgården

Førde, Vestland

Informasjon

Visit vestlandet.no er en reiselivsportal for hele vestlandet. Vestlandet er en landsdel som omfatter de tre fylkene Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

Visit Vestlandet er ikke en del av de offisielle reiselivsorganene, men uavhengig reiselivsportal. 

Driftes av Hordanett.no ( Org.nr: 985 033 307 )

Redaktør: Svein G Forland

We use cookies
Vi bruker ( cookies ) informasjonskapsler på nettsiden vår. Noen av dem er essensielle for driften av nettstedet, mens andre hjelper oss med å forbedre denne siden og brukeropplevelsen (sporingsinformasjonskapsler). Du kan selv bestemme om du vil tillate informasjonskapsler eller ikke. Vær oppmerksom på at hvis du avviser dem, kan det hende du ikke kan bruke alle funksjonene til nettstedet. Valget ditt er aktivt i 365 dager.